I – Spril Alfabet

IJzeren voorraad

Met IJzeren Voorraad wordt de minimale voorraad aangeduid die altijd aanwezig is binnen een bedrijf.

 

Impactanalyse

Een analyse die volgt op scenarioplanning, en onderdeel is van de stuurinformatie. Een impactanalyse laat zien wat de gevolgen zijn van een beoogd verloop binnen het operationele rooster of de capaciteitsplanning, waarbij de effecten van voorgestelde maatregelen in kaart worden gebracht.

 

Inbound

Verwijst naar inkomende contacten. Meestal wordt hier inkomend telefoonverkeer mee bedoeld. De klant initieert het gesprek en een Agent staat hem/haar te woord.

 

Indicatie/Indiceren

Indiceren wordt er bekeken/vastgesteld welke zorgvraag op basis van zorgbehoeften, zoals door de cliënt geduid vanwege diens beperking, belemmering of aandoening, op methodische wijze vast te stellen. De indicatie wordt afgegeven door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), in de vorm van een ZZP (Zorgzwaartepakket).

 

Indirecte uren

Voor sommige organisaties zijn dit de uren die je steekt in het ‘bedrijf’. Hieronder valt als voorbeeld overhead-uren, opleidingen en administratieve werkzaamheden. Deze uren worden niet doorbelast naar de cliënt. Andere organisaties zouden dit echter “niet-cliëntgebonden uren” noemen. Deze organisaties hanteren voor indirecte uren die uren die besteed worden aan een cliënt, maar waarbij deze niet aanwezig is. Voorbeelden zijn dossiervoering, contacten met andere zorgverleners en bestellingen voor groepen patiënten.

 

In- en uitleen

De werkgever kan een medewerker uitlenen naar een ander team of afdeling dan waar zij normaliter ingedeeld worden, wanneer die noodzakelijk wordt geacht in het belang van de organisatie en voortzetting van de werkzaamheden. Let op: dit heet alleen in- en uitloon als het binnen de eigen organisatie gebeurt. Als een medewerker buiten de organisatie aan de slag gaat is er sprake van detachering.

 

Intraflow

Een interne flow wat betekent dat calls worden doorgezet van de ene ACD-groep of wachtrij naar de andere.

 

Insourcing

Een andere benaming voor detachering. Bij insourcing maakt een bedrijf gebruik van een externe partij (bijvoorbeeld een outsourcer of een uitzendbureau) om werkzaamheden binnen zijn/haar bedrijf uit te laten voeren.

 

Interactive Voice Response (IVR)

Interactive Voice Response (IVR) is een telefonische toepassing om opdrachten via telefoontoetsen (DTMF) of door een computerstem uit te laten voeren. Dergelijke systemen worden in de volksmond ook wel “spraakcomputers” genoemd, of “stemcomputers” in België. IVR-systemen worden voornamelijk ingezet om de telefonische bereikbaarheid van bedrijven te vergroten. Door middel van keuzemenu’s wordt de beller zonder tussenkomst van een menselijke operator te woord gestaan of doorverbonden naar de juiste afdeling.

Indien een IVR-systeem de functie van het beantwoorden vervult, spreekt men van een Inbound (inkomend) systeem. Wordt er automatisch door een computer uitgebeld met een vooraf opgenomen boodschap of dynamisch gegenereerde audio om de beller over iets te informeren, dan spreekt men van een Outbound (uitgaand) systeem.

Organisaties kunnen kiezen om een IVR-systeem te integreren in hun telefooncentrale of om deze buiten de bedrijfsmuren te plaatsen, in een zogenaamde hosted of managed IVR-oplossing.

Door de continue ontwikkeling van spraaktechnologie (spraakherkenning, stemherkenning en text-to-speech) worden IVR-systemen steeds intelligenter en ze zijn steeds beter in staat om ook gesproken woorden en volledige zinnen van de beller te begrijpen. De verwachting is dat in de nabije toekomst alle IVR-systemen spraakgestuurd zullen zijn.

Intraday Spiegel

Een Intraday Spiegel geeft aan hoe het dag-aanbod zich over de intervallen zal verdelen.

 

Intraday Forecast

Een kortetermijn-prognose waarbij men er vanuit gaat dat de activiteiten aan het begin van de dag voorspellen hoe de rest van de dag zal verlopen.

 

Intramuraal

Er is sprake van intramurale zorg wanneer deze zorg een tijdelijke of permanente verblijfscomponent in zich heeft in een zorginstelling.

 

Interpoleren

Wanneer iemand een interpolatie uitvoert, doet hij/zij een uitspraak over een onbekende situatie op basis van een serie bekende situaties, zoals waarnemingen of metingen. Dit op basis van de aanname dat er een verband tussen alle relevante situaties bestaat. De voorwaarde om over interpolatie te spreken in plaats van extrapolatie is dat de onbekende situatie zich binnen het domein van de bekende situaties bevindt. Met andere woorden: interpolatie is het uitbreiden van een reeks getallen met punten die binnen die reeks liggen en extrapolatie is het uitbreiden van een reeks getallen met punten die buiten die reeks liggen. (*wikipedia)

Bijvoorbeeld: op basis van historische gegevens is er geconstateerd dat er een jaarlijkse daling in de klantenportefeuille te zien is. Deze wordt dan opgeknipt in bijvoorbeeld een wekelijkse of maandelijkse daling, die dan weer wordt gebruikt bij het maken van prognoses of het verklaren van de historie.

 

Intervallen

Intervallen zijn timeframes die gebruikt worden voor planning en rapportage. Over het algemeen zie je tijdsintervallen van 15 of 30 minuten.

 

ISO

De Internationale Organisatie voor Standaardisatie is een internationale instelling die normen vaststelt. Deze overkoepelende partij is een samenwerkingsverband van nationale standaardisatieorganisaties uit 163 landen. (*wikipedia)

 

ITO

Het Instituut voor Telecom Organisatie. ITO zet zich in voor de kwaliteitsverbetering van de dienstverlening van bedrijven en andere organisaties. Zij richten zich onder andere op de bereikbaarheid en de mate van klantgerichtheid. Oorspronkelijk gericht op dienstverlening via telefoon en e-mail, ontwikkelde ITO ook een richtlijn voor dienstverlening via sociale media, print en websites. Hierbij kijkt ITO continu vanuit het perspectief van de klant. Ga naar http://www.itoklantenservicecentrum.nl/ voor meer informatie.

 

Intraweek Forecast

Een kortetermijn-prognose waarbij men er vanuit gaat dat de activiteiten aan het begin van de week voorspellen hoe de rest van de week zal verlopen.

 

Inventariseren

Gegevens verzamelen, controleren.

 

< Terug ‘H’   Verder ‘J’ >

Pagina delen: